ÊÕ ñ |×÷Õß: Èô·ò

  • A+
所属分类:哲理文章

ûÏã Æ×í Á Ñ ÄîÇé ÊÕ ñÈç ËÃÔÈË Ã Ò ÖÖ ÷ Í ÒàÊÇÉÆË ÓÓÓ ÄÕæÚÐ

ÃÔ×íÔÚÅ Çé ÄÈÕ×ÓÀï Å É Ä Ðõ ÎÞÂÛÇï çÈç ÎÈÅÅ áÏËÈõÈáÃÎ

Èç ûà ÓÐ ðÒ Ñù Ä ñÇé ìÒ áÎèÅ ÔÚÑô âÏÂÁà Õ

Ò ÇÐÊÕ ñ À Ö Ò× Ã Óê ùÁè Ñ Õ Ì À ÓÃÈ ÔÚÒâÕâÐ ñÊÆÁ Ë ×ÅÉÏÉÆ Ä ì ã á â ÐÒ Ä À á

ÎÒÖ ×ã ÏàÖ ÆíÔ Ð ÷ áÊØ ò Ï øÀ ÓÐ Ä á û ÃÀ ÃÒ ÍÐÎÈç Ú

Õâ ö Ú ÉÆ Ö÷Ô× ÑÛÇ ÔÊÇÊ Çé Òâ Ä ç

ãÒ äÓ Çé Ð úÑîÀÃÂþ ÈçÁ Ä ð âÓÀ òÐ Õæ áÈÃÐÄÕð

ÇéÈ Î Ð ÐÄÁé È ÏéÔÆ õÒ ÏãÑ Ë Å ÉíÐÎ Á þÔÚ ÍÒ÷Ç ÄÐÒ Àï ×ÔÈ á È Ìì Ø ÍÓè ÄÎÞÉÏÄÚ

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: